Zadzwoń do nas: 510 155 640

 

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 

2. Wynagrodzenie młodocianych

3. Dodatek za pracę w porze nocnej                                                 

4. Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

5. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

6. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych                                   

7. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników do 26 roku życia 

 

 

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 

Obowiązuje: od 2020-01-01  Podstawa prawna: Dz.U.2018.225.2177; Dz.U.2019.181.1778

Okres obowiązywania

Wysokość w złotych

Podstawa prawna

2020 r.

2 600 - (kwota brutto 100%)

Dz.U.2019 poz.1778

  

2. Wynagrodzenie młodocianych

     Obowiązuje: od 2020-01-01

 

Okres obowiązywania

Rok nauki I

Rok nauki II

Rok nauki III

1.12.2019 - 29.02.2020

246,58 zł

295,90 zł

     345,21 zł

 

     

 

3. Dodatek za pracę w porze nocnej                                                 

    Obowiązuje:od 2020-01-01      Podstawa prawna:Dz.U.2019.108.1040

 Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20%

stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

 Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2020 r.

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej*

Styczeń

2600 / 168 x 20%

3,10 zł

Luty

2600 / 160 x 20%

3,25 zł

Marzec

2600 / 176 x 20%

2,95 zł

Kwiecień

2600 / 168 x 20%

3,10 zł

Maj

2600 / 160 x 20%

3,25 zł

Czerwiec

2600 / 168 x 20%

3,10 zł

Lipiec

2600 / 184 x 20%

2,83 zł

Sierpień

2600 / 160 x 20%

3,25 zł

Wrzesień

2600 / 176 x 20%

2,95 zł

Październik

2600 / 176 x 20%

2,95 zł

Listopad

2600 / 160 x 20%

3,25 zł

Grudzień

2600 / 168 x 20%

3,10 zł

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy

w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodawcy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.

 

 4. Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

Obowiązuje: od 2020-01-01  Podstawa prawna: Dz.U.2016.201.1666

Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie

nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK

uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK

 

KUP podstawowe (250 zł)

KUP podwyższone (300 zł)

KUP podstawowe (250 zł)

KUP podwyższone (300 zł)

 

PIT-2 (43,76 zł)

brak PIT-2

PIT-2 (43,76 zł)

brak PIT-2

PIT-2 (43,76 zł)

brak PIT-2

PIT-2 (43,76 zł)

brak PIT-2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obowiązkowe

nie dotyczy

nie dotyczy

 

Alimenty

 

Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto)

1920,62 zł

1876,62 zł

1928.62 zł

1884,62 zł

1861,62 zł

1817,62 zł

1870,62 zł

1826,62 zł

 

Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto)

1440,47 zł

1407,47 zł

1446,47 zł

1413,47 zł

1396,22 zł

1363,22 zł

1402,97 zł

1369,97 zł

 

Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto)

1728,56 zł

1688,96 zł

1735,76 zł

1696,16 zł

1675,46 zł

1635,86 zł

1683,56 zł

1643,96 zł

 

Dobrowolne

1920,62 zł

1876,62 zł

1928.62 zł

1884,62 zł

1861,62 zł

1817,62 zł

1870,62 zł

1826,62 zł

 

Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto)

     

Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto)

1536,50 zł

1501,30 zł

1542,90 zł

1507,70 zł

1489,30 zł

1454,10 zł

1496,50 zł

1461,30 zł

 

                           

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

5. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu,

do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wybrane wymiary etatu

1/1

3/4

1/2

1/3

1/4

Wysokość
współczynnika*

21,08

15,81

10,54

7,03

5,27

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 6. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych                                       

     Obowiązuje:od 2020-01-01 Podstawa prawna:Dz.U.2019.181.1778; Dz.U.2018.225.2177

Przedsiębiorcy zlecający prace osobom fizycznym w ramach umów zlecenia oraz samozatrudnionym (niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym

umów ze zleceniobiorcami) są zobowiązani do stosowania wobec tych osób minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 17,00 zł brutto powiększone o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

 

7. Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników do 26 roku życia 

    Obowiązuje: od 2020-01-01  Podstawa prawna: Dz.U.2019.108.1040

 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wpłatą na PPK

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy bez wpłatą na PPK 

 

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych

1.989,62 zł

2.041,62 zł

 

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych

1.790,66zł

1.837,46 zł

 

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych

1.591,70 zł

1.633,30 zł

 

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych

1.492,22 zł

1.531,22 zł

 

 

 

 

 

 


Galeria