Zadzwoń do nas: 510 155 640

aktualizacja informacji 03.04.2020 roku

I.  Rozwiązania MF / tarcza antykryzysowa

 1.   Wsparcie realizowane przez ZUS - WNIOSKI 
 2.   Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń 
 3.   PIT nowe terminy 
 4.   Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.
 5.   Dofinansowanie miejsc pracyimages (1).jpg
 6.   Odroczenie zapłaty składek ZUS - WNIOSEK 
 7.   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca - przedłużenie 
 8.   Świadczenie chorobowe za czas kwarantanny  - OŚWIADCZENIE

 

ROZWIĄZANIA MINISTERSTWA FINANSÓW

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Rozwiązania w tarczy antykryzysowej 

 Wprowadza ona np. możliwość uzyskania przez podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców dofinansowania do wynagrodzenia m.in. pracowników i zleceniobiorców ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Chodzi tu o:

 • dofinansowanie wynagrodzenia osób objętych w następstwie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy
 • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od otrzymanych z FGŚP świadczeń.

Informacje pochodzą ze strony www.portalfk.pl

Warunkami do otrzymania ww. wsparcia finansowego są:

 • niespełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z  28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub zastosowanie obniżenia wymiaru czasu pracy na zasadach przewidzianych w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, co oznacza przede wszystkim to, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustalić trzeba w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub - jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy),
 • spadek obrotów rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca) lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wsparcie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uznaje się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca).

W przypadku pracownika / zleceniobiorcy objętego przestojem ekonomicznym, pracodawca jest uprawniony:

 • do wypłacania wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • otrzymania z FGŚP dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) oraz środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne ze strony pracodawcy od przyznanych świadczeń (wsparcie to nie przysługuje w przypadku pracowników / zleceniobiorców, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dopłatę, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia ww. wniosku).

W przypadku pracownika, który w czasie przestoju ekonomicznego ma prawo do wynagrodzenia na poziomie 2.600 zł brutto, dofinansowanie za jeden miesiąc wynosić będzie łącznie 1.533,09 zł (1.300 zł dofinansowania do wynagrodzenia oraz 233,09 zł środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania).

Podkreślmy w tym miejscu, że ustawa z 28 marca 2020 r. jest nadal procedowana, więc nie jest jeszcze znany ostateczny kształt jej przepisów.

Podstawa prawna: 

 

Wsparcie realizowane przez ZUS    WNIOSKI 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 


Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł.    

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.           

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, w grudniu 2019 r. nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.


Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Świadczenie przysługuje osobom, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 UWAGA zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.


Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.   

UWAGA rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.


Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych: mf.gov: kadry-i-place.com.pl

wróć do spisu


Podatki 2020   PIT

W przypadku rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie - do końca maja.

Poza tym, w przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte zostaną płatności zaliczek trzy miesiące. Więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj zostaną przesunięte na 20 lipca - dodano.

wróć do spisu

 

 

 

 

Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.

Możliwość złożeni wniosku o np. umorzenie podatku, wniosek będzie automatycznie przekazywany do urzędu skarbowego - zapowiedział w środę na konferencji prasowej w KPRM minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister powiedział, że jest propozycja odroczenia lub nawet umorzenia należności podatkowych. Wyjaśnił, że w sytuacji nadzwyczajnej, z którą mamy do czynienia, firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o rozłożenie podatku na raty, przesunięcie terminu a nawet umorzenie należności w ogóle.

"Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej, dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania takich wniosków. Te wnioski będą automatycznie przekierowane do poszczególnych urzędów skarbowych" - zapowiedział.

wróć do spisu 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie miejsc pracy

Dofinansowanie miejsc pracy; ‘zależy nam na tym, aby polskie rodziny, aby polscy pracownicy mieli pracę - mówiła w środę szefowa MRPiPS Marlena Maląg.”

Szefowa MRPiPS podkreśliła na konferencji prasowej, że w tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się projekty potężnego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców

Jednym z rozwiązań byłby elastyczny czas pracy. "Pracodawca może obniżyć o 20 proc. wynagrodzenie i czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż do pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia, jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli dopłacimy do tego wynagrodzenia pracownika ponad 2,5 tys. zł" - podkreśliła Maląg.

"To finansowanie będzie przez trzy miesiące i będzie ono obwarowane tym, że przez kolejne miesiące pracownik będzie pracował, ale pracodawca oceni swoją sytuację, zobaczy, czy jednak w niektórych wydziałach nie musi zastosować na przykład przestoju ekonomicznego. Tutaj również pójdzie wsparcie do pracodawców" - mówiła szefowa MRPiPS.

"Jeżeli pracodawca pracownikowi obniży wynagrodzenie, jednak nie mniej niż do minimalnego, my sfinansujemy po połowie koszty, a więc połowę minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami pracodawca będzie miał zrefundowane z budżetu państwa

wróć do spisu 

 

 

 

 

ZUS umożliwia przedsiębiorcom odroczenie zapłaty składek ZUS 

Możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wybierz poniższy link

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485

 

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

 • odroczenie płatności składek - na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
 • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,
 • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. - wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek będzie można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
 • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

wróć do spisu 

 

 

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

więcej ....   https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/2549429

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

Aby uzyskać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie.

Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie składa do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy - w sposób przyjęty w danym miejscu pracy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do nas oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 

poniżej dostępny wniosek

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-58_do+zapisu/16dd3e5e-5b0a-d5b4-ed2b-8befd488ee1d

 

Co zrobić aby wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (wniosek ZAS-58)?

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] - wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

wróć do spisu 

 

 

Świadczenie za czas kwarantanny 

Obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni est nałożony na wszystkich przekraczających granicę. Osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie w celu otrzymania świadczenia z tytułu choroby.

Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny

Więcej informacji i oświadczenie w poniższym linku

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/3232315

wróć do spisu 

 

 

 
Powrót