Zadzwoń do nas: 510 155 640

I.  Rozwiązania MF / tarcza antykryzysowa

 KSIĘGOWOŚĆ https://www.perfekt-biuro.pl/pl/news-1              KADRY I PŁACE https://www.perfekt-biuro.pl/pl/news-2

 1. Zaniechanie poboru PIT 

 II. Pozostałe aktualności 

 1. Nowelizacja prawa budowlanego 
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
 3. Mechanizm podzielonej płatności 

 

 

 

 

 

Zaniechanie poboru PIT

                  

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 548) – obowiązuje od 31 marca 2020 r. Odnosi się ono do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Minister Finansów zaniechał poboru podatku PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi.

Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

Podatek PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Przychodów nie wykazuje się w zeznaniu

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie wykazuje się ich w zeznaniu za 2019 rok.

Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te przychody w rozliczeniu – powinny złożyć korektę.

Źródło:

www.portalfk.pl

 

wróć do spisu


 

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

tekst ustawy   http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/121_u/$file/121_u.pdf

Zaplanowane zmiany mają doprowadzić do uproszczenia i przyspieszenia procesów inwestycyjno-budowlanych.

Nowela została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r.

Ustawodawcy zapewniają o uproszczeniach i przyspieszeniu procesów inwestycyjno-budowlanych.

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie przepisów budzących do tej pory wątpliwości interpretacyjne:

- uregulowanie kwestii nielegalnego użytkowania obiektów oraz samowole budowlane

- procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

- zasady sporządzania projektu budowlanego, ,.

Zmiany wprowadza ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych regulacji wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/121_u/$file/121_u.pdf

wróć do spisu 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadziła nowe obowiązki jakie spełnić będą musieli sprzedawcy żywności. Efektem, między innymi nowych obowiązków przedsiębiorców, ma być ograniczenie marnowania żywności oraz występowania negatywnych skutków społecznych, środowiskowych i gospodarczych z tym związanych.

Mniej marnowania żywności – omówione zagadnienia:

 

Pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę są wprowadzone ustawą pojęcia – żywności, sprzedawcy żywności i marnowania żywności.

Ich wyjaśnienie w tabeli.

Pojęcie

Definicja

żywność

Są to środki spożywcze w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 (jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać).

sprzedawca żywności*

Podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

marnowanie żywności

Wycofanie z etapu dystrybucji i przeznaczenie do unieszkodliwiania jako odpady żywności:

 • spełniającej wymogi prawa żywnościowego określone w rozporządzeniu (WE) 178/2002,
 • w szczególności z powodu zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości lub ze względu na wady wyglądu środków spożywczych lub ich opakowań.
 

 

* w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życia ustawy (od 18.09.2019 r. do 18.09.2021 r.) sprzedawcą żywności jest podmiot, prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego, powierzchni sprzedaży większej niż 400 m2 oraz którego przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

W pierwszej kolejności – na podstawie wskazanych wyżej pojęć należy ustalić, zakres podmiotów, których dotyczyć będą nowe obowiązki. Nie będą one bowiem dotyczyć wszystkich “sklepów spożywczych”.

Przedsiębiorca, będący sprzedawcą żywności zgodnie z wskazaną wyżej definicją będzie zobowiązany do dopełnienia kilku nowych obowiązków. Ich zestawienie zawiera poniższa tabela.

Lp.

Rodzaj obowiązku

Opis

1.

Zawarcie umowy z organizacją pozarządową i przekazywanie żywności

Umowa z organizacją pozarządową:

 • dotyczy nieodpłatnego przekazywania żywności przeznaczonej na wykonywanie przez tę organizację zadań w zakresie jej działalności statutowej (np. pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej),
 • zawierana pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej.

Żywność, przekazywana w ramach umowy to żywność spełniająca wymogi prawa żywnościowego, która nie jest przeznaczona do sprzedaży ze względu na wady jej wyglądu albo opakowań. Nie obejmuje ona napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
W przypadku wypowiedzenia umowy – sprzedawca żywności, jeśli nie ma podpisanej innej umowy, ma obowiązek zawrzeć nową w ciągu 14 dni od jej rozwiązania.

Pierwszą umowę sprzedawcy żywności mają obowiązek zawrzeć w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 18.02.2021 r.

2.

Działalność edukacyjna

Sprzedawca żywności ma obowiązek prowadzić kampanie edukacyjno – informacyjna w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania jej marnowaniu. Kampania powinna być prowadzona minimum raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, w każdym dniu działalności jednostki handlu. Jest ona prowadzona wspólnie z organizacją pozarządową, z którą sprzedawca zawarł umowę. Na jej realizację sprzedawca żywności może przeznaczyć nie więcej niż 20% środków z opłaty za marnowanie żywności.

Powyższy obowiązek wchodzi w życie od dnia wejścia w życie ustawy czyli 18.09.2019 r.

3.

Opłata za marnowanie żywności

Sprzedawca ma obowiązek ponoszenia opłaty za marnowanie żywności. Wyliczana jest ona na koniec roku kalendarzowego, w następujący sposób: [stawka opłaty * masa marnowanej żywności] – koszty poniesione na kampanię edukacyjną gdzie:

 • stawka opłaty: 0,10 zł/kg
 • masa marnowanej żywności: 90% masy marnowanej żywności w kg, przy czym dla roku 2020 podstawą naliczenia opłaty jest 80% marnowanej żywności.


Zgodnie z wcześniejszą definicją żywność marnowana – to żywność wycofana z etapu dystrybucji i przeznaczona do unieszkodliwiania jako odpad. Nie jest nią żywność przekazana organizacji pozarządowej, z którą sprzedawca podpisze umowę.

Sprzedawca żywności wnosi ją na rachunek organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę. W przypadku zawarcia umowy z większą ilością organizacji opłata jest wnoszona na rachunek każdej z nich proporcjonalnie do ilości odebranej przez nie żywności. W przypadku niezawarcia umowy z żadną organizacją opłata jest wnoszona na rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z siedzibą firmy).

Jeśli wyliczona opłata niższa niż 300 zł, nie jest ona wnoszona. Termin wniesienia opłaty: 30 kwietnia za rok poprzedni.

Przepisy wprowadzające obowiązek wnoszenia opłaty wchodzą w życie 01.03.2020 r., w związku z tym pierwsza opłata będzie wnoszona do 30.04.2021 r.

4.

Informacja o należnej opłacie i wartości przekazanej żywności

Sprzedawca żywności zamieszcza w sprawozdaniu finansowym (jeśli je sporządza zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości) oraz na swojej stronie internetowej (jeśli jest prowadzona) informację o:

 • wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności,
 • wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym.


Przepisy wprowadzające powyższy obowiązek wchodzą w życie 01.03.2020 r.

5.

Sprawozdanie o marnowanej żywności

Sprzedawca żywności, w terminie do 31 marca za rok poprzedni, składa pisemne, roczne sprawozdanie o marnowanej żywności:

 • jest ono składane wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z miejscem prowadzenia działalności),
 • zawiera dane całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności.


Przepisy wprowadzające powyższy obowiązek wchodzą w życie 01.03.2020 r., w związku z tym pierwsze sprawozdanie będzie należało złożyć do 31.03.2021 r. za rok 2020.

 

 

Głównym celem wprowadzonych regulacji jest ograniczenie zjawiska marnowania żywności

Sprzedawcą żywności bardziej ma się opłacać przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym niż ich wyrzucanie czy utylizacja. Dodatkowo podmioty prowadzące sprzedaż żywności, mając obowiązek prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania jej marnowania, z pewnością będą w tym zakresie bardziej skuteczne niż organizacje pozarządowe.

Sprzedawcy żywności, nie realizujący nowych obowiązków, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Ich zestawienie zawiera tabela.

Niedopełniony obowiązek

Kara

Niezłożenie sprawozdania o marnowaniu żywności

Kara grzywny określona na podstawie ustawy Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń.

Brak podpisania umowy z organizacją pozarządową

Kara pieniężna do 5 000 zł

Brak wniesienia opłaty za marnowanie żywności na rachunek organizacji pozarządowej lub wojewódzkiego FOŚiGW, wniesienie jej po terminie lub w niepełnej wysokości

Kara pieniężna od 500 zł do 10 000 zł

 

 

Przepisy ustawy przewidują sytuacje, w których kary nie są nakładane czy też uzależniają ich wysokość np. od ilości marnowanej żywności, wysokość opłaty wniesionej w niepełnym wymiarze czy liczbę dni opóźnienia.

Na ten moment, w związku z tym, że przepisy stanowią nowość nie jest do końca wiadome jak, w praktyce będzie wyglądać ich realizacja.

wróć do spisu 

 

 

2019

Obowiązkowy MPP - mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Przypomnijmy, że MPP polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

W związku z wejściem obowiązkowego MPP podatnicy VAT sprzedający towary lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz ich nabywcy będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego, bowiem dla prywatnych ROR nie można otworzyć rachunku VAT.

 

Obowiązki sprzedawcy

Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności".

Gdy faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy rozliczenie należności wynikającej z faktury nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania. Wynika to z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT. Zatem, jeśli faktura rozliczana będzie kompensatą, nie będzie obowiązku zamieszczania na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności".

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez tego oznaczenia, mimo że miał obowiązek je zamieścić, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Sankcja będzie jednak naliczana wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15.

Sprzedawca uniknie naliczenia tej sankcji, gdy nabywca ureguluje w MPP całą kwotę odpowiadającą kwocie VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15.

 

Rozliczenie u nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie miał obowiązek uregulowania należności z niej wynikającej w MPP. Przy czym obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

W przypadku gdy nabywca, pomimo takiego obowiązku, nie dokona płatności za pomocą MPP, to wówczas organ podatkowy ustali mu sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wprowadzającej omawiane zmiany, nabywca musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w MPP.

Sankcja nie będzie jednak ustalana wobec podatnika, który ureguluje należność za fakturę w inny sposób, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury. Warto więc w przypadku zaistnienia takiej sytuacji uzyskać informację od sprzedawcy, że kwotę VAT ujął w ewidencjach VAT i rozliczył podatek VAT. Przy czym w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, sankcja nie będzie ustalana.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 10 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w sytuacji gdy:

 • przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r.,
 • po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.,

wróć do spisu 

 

 

Galeria