Wsparcie dla przedsiębiorcy zatrudniającego do 9 pracowników

Tarcza antykryzysowa obowiązuje od 1 kwietnia. Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników może skorzystać m.in.:

1.      Zwolnienie ze składek ZUS

Komu przysługuje?

Podatnik prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutym 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 roku.

Bardzo ważnym warunkiem koniecznym do tego, aby skorzystać z tej ulgi jest to, aby za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek przesyłał deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek RDZ można złożyć papierowo, przez PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty do 30 czerwca 2020 roku.

Pobierz: https://www.perfekt-biuro.pl/pl/news-2#WNIOSKI

ZUS może zwolnić z opłacania jedynie składki nieopłacone.

2.      Mikropożyczka

Mikroprzedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniał przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę może starać się o mikropożyczkę. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed  1 marca 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. nie zatrudniał pracowników na chwilę obecną nie może starać się o mikropożyczkę.

Pobierz: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

Wniosek o pożyczkę podatnik składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarcze.

3.      Dofinansowanie z FGŚP

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca może wnioskować o dofinansowanie ze względu na postój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy:

1)      Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania  na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

2)      Obniżony wymiar czasu pracy . Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).

Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń) od przyznanych świadczeń. Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. 

We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 może zostać złożony:

  • Papierowo (pocztą, kurierem, lub do skrzynki podawczej w siedzibie WUP)

4.      Dofinansowanie z PUP

Starosta może, na podstawie zawartej umowy z podatnikiem, przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po

 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Podmioty zgłaszające do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 10 osób mogą po spełnieniu określonych warunków uzyskać pomoc w związku z następstwem spowodowanym przez COVID-19.

Niektórych form wsparcia nie można łączyć

Należy pamiętać, że podatnik nie może skorzystać ze wszystkich from wsparć jednocześnie.  W przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS nie może w tym czasie ubiegać się o dofinansowanie ze składek ZUS, ponieważ pomoce nie mogą się pokrywać.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy

PRZYKŁAD

Pan Jan prowadzi działalność od 4 kwietnia 2000 r. Prowadzi zakład stolarski. Zatrudnia 2 pracowników na umowę o pracę i jednego zleceniobiorcę zgłoszonego do ubezpieczeń społecznych. Złożył wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia jego oraz 3 ubezpieczonych.  Pan Jan ubiega się również o pomoc z FGŚP, jednak może starać się jedynie o dopłatę do wynagrodzeń netto pracowników, bez uwzględniania składek, ponieważ rekompensatę składek otrzyma z ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Autor:  Monika M. Brzostowska www.portalfk,pl

Powrót
Copyright © 2020 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl