TARCZA ANTYKRYZYSOWA

aktualizacja informacji 06.05.2020 roku

 

I.  Rozwiązania MF / tarcza antykryzysowa                                         

 1.  Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa 
 2.   Zmiany w podatkach dochodowych na skutek tarczy 2.0 
 3.   Zmiany stawek VAT od lipca 
 4.   Ulga na złe długi
 5.   Nieoprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 
 6.   Zaniechanie poboru PIT
 7.   Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 8.   CIT 8 / PIT nowe terminy 
 9.   ORD; IFT nowe terminy 
 10.   Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.
 11.   Odroczenie zapłaty składek ZUS - WNIOSEK 

 12.  

 


TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. - do 1 czerwca 2020 r.,
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w na białej liście podatników VAT z 3-dniowego do 14-dniowego;
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

wróć do spisu


 

 

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym na skutek tarczy 2.0

Zwolnienie z opłacania składek a przychód

Na podstawie art. 31zo ust. 1 specustawy płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wyłączenie powstawania przychodów z tytułu umarzania pożyczek z Funduszu Pracy

Od 31 marca 2020 r. dodany został również art. 15zzd. Na podstawie jego przepisów starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (zob. art. 15zzd ust. 1 specustawy). Istnieje również możliwość uzyskania umorzenia takiej pożyczki (zob. 15zzd ust. 7 specustawy).

Więcej czasu na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego

Od 31 marca 2020 r. został dodany art. 15zzj specustawy koronawirusowej, z którego pośrednio wynika przedłużenie terminu składania zeznań PIT za 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. (co prawda w treści art. 15zzj specustawy koronawirusowej mowa jest o 31 maja 2020 r., jednak ponieważ będzie to niedziela, termin na składanie zeznań PIT za 2019 r. uznać należy za przedłużony do 1 czerwca 2020 r.). Jednocześnie przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą dokonać podatnicy składający lub korygujący zeznania PIT do 1 czerwca 2020 r., jak również podatnicy składający do dnia 1 czerwca 2020 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 45c ust. 3a ustawy o PIT. Oznacza to przedłużenie o miesiąc czasu na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego.

Podatkowe grupy kapitałowe     

Od 18 kwietnia 2020 r. dodany został art. 38n ustawy o CIT. Określone w nim zmiany dotyczą warunków uznawania za podatników CIT podatkowych grup kapitałowych.

Więcej czasu na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych

Obowiązek przedłużony został:

1)      do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy o CIT,

2)      do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy o PIT i art. 11p ust. 1 ustawy o CIT.

Podstawa prawna: 

 

wróć do spisu

 

3 kroki, aby przygotować się na zmiany stawek VAT od lipca

Od 1 lipca br. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące stawek podatku VAT. Zmiana stawek VAT obejmie w szczególności wiele towarów takich, jak niektóre artykuły spożywcze, kosmetyczne, czy produkty dla dzieci i niemowląt. Podatnicy powinni się do tej zmiany odpowiednio przygotować. Sprawdź, jak to zrobić.

Krok 1: Sprawdź, jakich towarów i usług dotyczy zmiana

Krok 2: Przeanalizuj dokumenty

Krok 3: Dostosuj systemy

 

wróć do spisu

 


 

Zmieniły się przepisy dotyczące ulgi na złe długi

Nowelizacja specustawy zakłada wyłączenie obowiązku rozliczania nieuregulowanych świadczeń pieniężnych przez poszkodowanych w wyniku pandemii dłużników. Szczegóły w tekście.
Zmiany wprowadzone od początku 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy określające tzw. ulgę na złe długi w podatku dochodowym oraz przepisy określające obowiązek podatkowego rozliczania przez dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych.

Warunki wyłączenia podatkowego rozliczania przez poszkodowanych przez pandemię dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych

Warunek

Uwagi

podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa

-

uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (w przypadku podatników CIT) są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów

przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność;

warunki nie stosuje się do podatników, którzy:

1)      stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (np. opodatkowanie w formie karty podatkowej),

2)      rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;

3)      rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

wróć do spisu

 

 


 

 

NIEOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

wróć do spisu


 

Zaniechanie poboru PIT      

Podatek PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Przychodów nie wykazuje się w zeznaniu

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie wykazuje się ich w zeznaniu za 2019 rok.

wróć do spisu

 


 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

Rozporządzenia, które zmienia terminy dotyczące sprawozdań finansowych, zostało już opublikowane. Zmiany obowiązują od 31 marca. Sprawdź, ile czasu zyskasz na przygotowanie sprawozdania.

Na podstawie art. 15zzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) po nowelizacji tej ustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej minister finansów uzyskał uprawnienie do przesunięcia niektórych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Są to terminy, o których mowa w:

1) ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawozdania osób fizycznych do końca lipca

Z rozporządzenia wynika, że sprawozdania finansowe osób prowadzących działalności gospodarczą będą składane w formie xml do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 31 lipca 2020 r., a nie do 30 kwietnia.

 

wróć do spisu 

 


 

 

Podatki 2020   CIT / PIT

Termin złożenia zeznania CIT8 i zapłaty podatku za ub.r. dla płatników CIT będzie wydłużony do końca maja br. - poinformował w środę wieczorem resort finansów. W przypadku organizacji pozarządowych będzie to koniec lipca br.

Te zmiany ma zawierać tzw. "Tarcza antykryzysowa". Zgodnie z zapowiedziami, ma ona zostać uchwalona przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.

W przypadku rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie - do końca maja.

Poza tym, w przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte zostaną płatności zaliczek trzy miesiące. Więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj zostaną przesunięte na 20 lipca - dodano.

wróć do spisu


W związku z aktualną sytuacja spowodowaną koronawirusem, minister finansów wydał projekt, który przesuwa termin złożenia informacji:

 • ORD-U – tu termin zostanie przedłużonydo piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
 • IFT-2R- tu  termin na złożenie informacji ma być przedłużony do 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

Źródło: projekt z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

informacje pochodzą ze strony https://www.portalfk.pl

wróć do spisu


 

 

Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.

Możliwość złożeni wniosku o np. umorzenie podatku, wniosek będzie automatycznie przekazywany do urzędu skarbowego - zapowiedział w środę na konferencji prasowej w KPRM minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister powiedział, że jest propozycja odroczenia lub nawet umorzenia należności podatkowych. Wyjaśnił, że w sytuacji nadzwyczajnej, z którą mamy do czynienia, firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o rozłożenie podatku na raty, przesunięcie terminu a nawet umorzenie należności w ogóle.

"Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej, dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania takich wniosków. Te wnioski będą automatycznie przekierowane do poszczególnych urzędów skarbowych" - zapowiedział.

wróć do spisu 

 


 

 

ZUS umożliwia przedsiębiorcom odroczenie zapłaty składek ZUS 

Możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wybierz poniższy link

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485

 

wróć do spisu 

 

 

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa

Najważniejsze rozwiązania  Tarczy Antykryzysowej Rolnictwa. Szczegóły proponowanych rozwiązań dla rolników i ich domowników oraz dla przedsiębiorców w komunikacie Miniserstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegóły pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

 

 

wróć do spisu 

 


 

 

 

Powrót
Copyright © 2020 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl