Zadzwoń do nas: 510 155 640

aktualizacja informacji 01.04.2020 roku

 

I.  Rozwiązania MF / tarcza antykryzysowa

 1.   Nieoprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 
 2.   Zaniechanie poboru PIT
 3.   Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 4.   CIT 8 / PIT nowe terminy 
 5.   ORD; IFT nowe terminy 
 6.   Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.
 7. images (1).jpg  Odroczenie zapłaty składek ZUS - WNIOSEK 
 8.   CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

 9.  

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 Wsparcie dla przedsiębiorców już opublikowane

informacje pochodzą ze strony https://www.portalfk.pl
tarcza antykryzysowa

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku, przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku, zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące – takie rozwiązania zawiera tarcza antykryzysowa. Ustawa już jest opublikowana w Dzienniku Ustaw.   http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele tarczy antykryzysowej. Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania, jakie zawiera ustawa.

 Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. - do 1 czerwca 2020 r.,
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w na białej liście podatników VAT z 3-dniowego do 14-dniowego;
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Wsparcie dla pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in.:

 • zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

Rozwiązania podatkowe

Ustawa przewiduje:

 • odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19, wysokość odliczenia darowizny zależy od terminu jej przekazania,
 • rozliczenia straty na nowych zasadach, przepisy przewidują odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności wykazanego w zeznaniu rocznym za 2019 r. Odliczenie będzie jednak możliwe jedynie do 5 000 000 zł straty i dotyczyć będzie podatników, którzy uzyskają w 2020 r. przychody o co najmniej 50% niższe niż w 2019 roku;
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.

 


ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

wróć do spisu

NIEOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Poniżej wskazówki dla zainteresowanych

1. wydrukować umowę ( załącznik ) podpisać każdą stronę na kropkach czytelnie i zeskanować (plik nie może mieć więcej niż 1 MB)    -  pozostałych załączników nie wypełniać - będą na stronie

2. przygotować sobie NIP , Regon, swój pesel, nr dowodu osobistego , numer konta firmowego ,  PROFIL ZAUFANY

3. wejść na stronę  https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu 

4. wpisać Płock (bo tu mamy działalność)  - wybrać miejski urząd pracy - rozszerzy się strona - wybrać poniżej –  PRZEJDŹ DO EDYCJI WNIOSKU

5. wypełnić - Płock - nazwa , nip ...itd (wszystkie dane) - kwota kredytu 5000,-  wprowadzić numer konta firmowego - ilość etatów 

6. poniżej DODAJ PLIK - ściągamy zeskanowaną umowę 

7. wpisujemy swoje imię i nazwisko - DALEJ 

8. trzeba założyć konto żeby później móc sprawdzić odpowiedź 

9. uruchom  profil zaufany (zalogój się ) https://pz.gov.pl/pz/index

10. podpisujemy PROFILEM ZAUFANYM 

możesz zapisać i wydrukować lub zakończyć 

wróć do spisu

Zaniechanie poboru PIT      

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 548) – obowiązuje od 31 marca 2020 r. Odnosi się ono do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Minister Finansów zaniechał poboru podatku PIT od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi.

Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

Podatek PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Przychodów nie wykazuje się w zeznaniu

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie wykazuje się ich w zeznaniu za 2019 rok.

Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te przychody w rozliczeniu – powinny złożyć korektę.

Źródło:

www.portalfk.pl

 

wróć do spisu

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

Rozporządzenia, które zmienia terminy dotyczące sprawozdań finansowych, zostało już opublikowane. Zmiany obowiązują od 31 marca. Sprawdź, ile czasu zyskasz na przygotowanie sprawozdania.

Na podstawie art. 15zzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) po nowelizacji tej ustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej minister finansów uzyskał uprawnienie do przesunięcia niektórych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Są to terminy, o których mowa w:

1) ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawozdania osób fizycznych do końca lipca

Z rozporządzenia wynika, że sprawozdania finansowe osób prowadzących działalności gospodarczą będą składane w formie xml do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 31 lipca 2020 r., a nie do 30 kwietnia.

Przesunięty termin zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, które zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości powinno być sporządzone w ciągu 85 dni po dniu bilansowym może być sporządzone w terminie w przełożonym o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni.

Terminy liczy się w zależności od tego, kiedy przypada koniec roku obrotowego, bowiem przepisy rozporządzenia odnoszą się do terminów sprawozdawczych odnoszących się do roku obrotowego, kończącego się między 30 września 2019 r., a 30 kwietnia 2020 r.

Zakończenie inwentaryzacji

Rozporządzenia zakłada, że termin zakończenia inwentaryzacji, określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni. Jest to szczególnie ważne dla jednostek, które kończą rok obrotowy 31 marca r., bowiem dla nich termin upłynąłby 15 kwietnia, a wiec największe natężenie prac związanych z inwentaryzacją spisów z natury przypadało w na przełomie marca i kwietnia.

Przygotowanie sprawozdania do 30 czerwca

Rozporządzenie wskazuje też terminy na przygotowanie sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jednostkowego i skonsolidowanego oraz sprawozdania z informacji niefinansowych. Sprawozdania te zostają przedłużone o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące.

PRZYKŁAD

Spółka skończyła rok obrotowy 31 grudnia 2019 r.– sprawozdanie finansowe musi przygotować do 30 czerwca zamiast do 31 marca 2020 r.

 

Późniejsze zatwierdzanie sprawozdań

Sprawozdania te będą też zatwierdzane w terminie dłuższym o 3 miesiące lub dwa miesiące w przy jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

informacje pochodzą ze strony https://www.portalfk.pl

Podstawa prawna: 

rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570).

 

 

wróć do spisu 

 

 

 

 

Podatki 2020   CIT / PIT

Termin złożenia zeznania CIT8 i zapłaty podatku za ub.r. dla płatników CIT będzie wydłużony do końca maja br. - poinformował w środę wieczorem resort finansów. W przypadku organizacji pozarządowych będzie to koniec lipca br.

Te zmiany ma zawierać tzw. "Tarcza antykryzysowa". Zgodnie z zapowiedziami, ma ona zostać uchwalona przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.

W przypadku rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie - do końca maja.

Poza tym, w przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte zostaną płatności zaliczek trzy miesiące. Więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj zostaną przesunięte na 20 lipca - dodano.

wróć do spisu

 

W związku z aktualną sytuacja spowodowaną koronawirusem, minister finansów wydał projekt, który przesuwa termin złożenia informacji:

 • ORD-U – tu termin zostanie przedłużonydo piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
 • IFT-2R- tu  termin na złożenie informacji ma być przedłużony do 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

Źródło: projekt z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

informacje pochodzą ze strony https://www.portalfk.pl

wróć do spisu

 

 

Zaliczki na PIT pracowników zostaną przesunięte o trzy miesiące.

Możliwość złożeni wniosku o np. umorzenie podatku, wniosek będzie automatycznie przekazywany do urzędu skarbowego - zapowiedział w środę na konferencji prasowej w KPRM minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister powiedział, że jest propozycja odroczenia lub nawet umorzenia należności podatkowych. Wyjaśnił, że w sytuacji nadzwyczajnej, z którą mamy do czynienia, firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o rozłożenie podatku na raty, przesunięcie terminu a nawet umorzenie należności w ogóle.

"Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej, dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania takich wniosków. Te wnioski będą automatycznie przekierowane do poszczególnych urzędów skarbowych" - zapowiedział.

wróć do spisu 

 

 

ZUS umożliwia przedsiębiorcom odroczenie zapłaty składek ZUS 

Możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wybierz poniższy link

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485

 

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

 • odroczenie płatności składek - na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
 • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,
 • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. - wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek będzie można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
 • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

wróć do spisu 

 

 

    CRBRCentralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  WAŻNE DLA SPÓŁEK

CRBR obowiązek rejestracji przesunięty z 13 kwietnia 2020 roku na lipiec 2020 roku 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj https://www.podatki.gov.pl/crbr/

                                                                          https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

                                                                          https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

wróć do spisu 

 

 

 

 

Powrót