Zadzwoń do nas: 510 155 640

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystuje pojazd, do którego zakupuje paliwo zobligowany jest do przygotowania i złożenia wykazu za korzystanie ze środowiska. Czy opłata środowiskowa zawsze wiąże się z uiszczeniem wpłaty na rzecz urzędu marszałkowskiego?

Opłata środowiskowa – z jakiego zakresu przedsiębiorca dokonuje jej zapłaty?

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty środowiskowej z tytułu:

 • wprowadzania gazów i płynów do powietrza,
 • poboru wód,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowania odpadów.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Jeżeli właściciel firmy w swojej działalności używa samochodu, pobiera wodę, czy też posiada kotłownię zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze środowiska w terminie do 31 marca za rok ubiegły. Termin ten jest równoznaczny z dokonaniem opłaty wynikającej ze sporządzonego wykazu.

W przypadku korzystania z pojazdu w działalności nie ma znaczenia czy jest on w majątku trwałym firmy, czy jest to pojazd leasingowy, czy też użytkowany na podstawie kilometrówki. Liczy się bowiem fakt zakupu paliwa, który uwzględniamy w wykazie.

Gdzie składamy przygotowane sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Przygotowane zestawienie przedsiębiorca składa do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Jeżeli z przygotowanego sprawozdania wynika obowiązek dokonania opłaty środowiskowej to wpłaty tej dokonuje na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego również w terminie do 31 marca.

Nie ma obowiązku wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jeżeli ich roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Opłata środowiskowa – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku weszła nowa regulacja prawna dotycząca składania informacji o korzystaniu ze środowiska. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, jeżeli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, to w takim wypadku przedsiębiorca nie ma obowiązku składać wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana ta dotyczy już sprawozdań przygotowywanych za rok 2016. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Jakie grożą nam sankcje za nie złożenie wykazu za korzystanie ze środowiska?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska w odpowiednim terminie podlega karze grzywny. Dodatkowo w takich przypadkach marszałek danego województwa wymierza samodzielnie opłatę, która ustalana jest na podstawie własnego uznania lub na podstawie opinii kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wyliczenie opłaty – jakie dane będą nam potrzebne?

Informacje o aktualnych stawkach oraz formularzach znajdziemy zawsze w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłatę za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza obliczamy w sposób następujący:

Opłata = ilość paliwa × jednostkowa stawka opłat

Ilość paliwa wskazanego w litrach na fakturach kosztowych należy przeliczyć na Mg (tony). W tym celu należy posłużyć się Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które określa zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przeliczone na jednostkę masy, mając na uwadze to, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Jednostkowa stawka opłat wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i uzależniona jest od następujących danych składniowych:

 • daty pierwszej rejestracji pojazdu lub posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO,
 • rodzaju paliwa: benzyna silnikowa, gaz płynny propan-butan, olej napędowy, biodiesel.

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej wpłacamy na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu, który korzysta ze środowiska. Wszystkie pozostałe opłaty środowiskowe wpłacamy na konto urzędu marszałkowskiego właściwego na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłaty tej nie wnosi się, jeżeli jej roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Dodatkowo, jeżeli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza wartości 100 zł to wówczas nie ma obowiązku składania do urzędu marszałkowskiego wykazu za korzystanie ze środowiska.

 

KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Kogo dotyczy obowiązek? „Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdy podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć.” – wyjaśnia Aneta Paulakowska Kierownik Działu Ochrony Środowiska z firmy PALECZNY.
„Składanie corocznego raportu KOBiZE dotyczy zarówno dużego zakładu, który posiada na swoim terenie instalacje, takie jak ciepłownie, lakiernie, jak również małego przedsiębiorstwa, które korzysta z klimatyzacji czy ze służbowych aut.”. 
Czy za brak raportu do KOBiZE grożą jakieś sankcje? Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Nie powinno się jednak tego obowiązku ignorować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. 
Dopiero niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego. 

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wymagane dokumenty

Sprawozdanie, które zawiera:

1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne , odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
§ przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
§ nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie
ich zagospodarowania,

3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

4. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem,

5. informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

6. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

Sprawozdanie przedkłada się na formularzu, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 

Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
   

Podstawa prawna

Art. 9q i 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.);

 1. Art. 9q i 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa 
stawka opłaty

1

2

3

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

388,64 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

249,17 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

28,46 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

284,71 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,23 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,20 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,23 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

27,23 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 875).

 

Decyzja nr 72/17/OS - decyzja interpretacyjna z zakresu opłat środowiskowych

DECYZJA NR 72/17/OS

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.) przedstawiam stanowisko, w którym interpretację, przedstawioną przez Firmę X, przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, z późn. zm.), dotyczącą klasyfikacji odpadów opakowaniowych – uznaję za prawidłową.

UZASADNIENIE

Pismem z 22.09.2017 r. (data wpływu – 25.09.2017 r.) Firma X, zwana dalej Stroną, złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, „na podstawie art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829), co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie, tj. o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U z 2016 r., poz. 1863, z późn. zm.), w sprawie dotyczącej definicji opakowań wielomateriałowych zgodnie z art. 8 pkt 10 wyżej wspomnianej ustawy.”

Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę:

„Opakowanie wielomateriałowe zgodnie z definicją w ustawie jest to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.

Pytanie, które kierujemy do Państwa dotyczy konkretnie opakowania typu blister do kostek toaletowych (…). Wspomniane opakowanie składa się z dwóch rodzajów materiałów: zadrukowanej tektury i sztywnej kształtki z tworzywa sztucznego, które połączone są cienką warstwą kleju. Po rozpakowaniu danego produktu, w niektórych miejscach plastikowej części opakowania pozostają celulozowe włókna, co w pierwszej kolejności może wskazywać na opakowanie wielomateriałowe. Niemniej jednak podczas procesu technologicznego, któremu poddawane jest opakowanie z tworzywa sztucznego pozostałości po kleju i innych opakowaniach są w prosty sposób usuwane i nie stanowią problemu technologicznego (załączona opinia recyklera tworzyw sztucznych).

Ustawowa definicja określa opakowanie wielomateriałowe jako opakowanie wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. W opakowaniu typu blister można w bardzo prosty ręczny sposób oddzielić opakowanie tekturowe od tworzywa sztucznego. Na tworzywach pozostają tylko niewielkie ilości kleju z włóknami celulozowymi, co jak wykazujemy powyżej nie stanowi problemu technologicznego u recyklera tworzyw sztucznych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż wspomniany przez nas przypadek opakowania nie ogranicza się jedynie do blistrów po kostkach toaletowych, ale dotyczy on bardziej obszernej i zróżnicowanej grupy produktów na krajowym rynku jak i zagranicznym, tj. szczoteczki do zębów, opakowanie po bateriach, zabawki dla dzieci, żarówki do samochodów, wkręty i kołki budowlane i wiele innych.

Większość wspomnianych wyżej opakowań jest oznaczona przez producentów w zakresie rodzaju materiału, z którego zostało wykonane opakowanie. Są to symbole oznaczające opakowania z papieru i tworzyw sztucznych. W żadnym z wyżej wymienionych przypadków nie znaleźliśmy na półkach sklepów i sieci handlowych w Polsce produktów typu kostka toaletowa, zapakowane w opakowanie typu blister i oznaczonych przez producenta jako opakowanie wielomateriałowe.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że klasyfikacja opakowań typu blister zanieczyszczonych w niewielkim zakresie klejem i włóknami celulozowymi jako opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 może spowodować niekontrolowaną i naszym zdaniem błędną klasyfikację pozostałych opakowań zanieczyszczonych w niewielkim zakresie klejem bądź innym materiałem jako opakowania wielomateriałowe (np. butelki zanieczyszczone klejem po etykietach, folia z etykietą) co z kolei pociąga za sobą problemy formalno-prawne recyklerów, którzy mają decyzje na przetwarzanie określonych grup odpadów opakowaniowych oraz wprowadzających tego typu opakowania na rynek. Chodzi tu w szczególności o takie sytuacje, w których recyklerzy przyjmują zanieczyszczony odpad o kodzie 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) a nie jako 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe). Wprowadzający tego typu produkty na rynek będzie zobligowany do zmiany sposobu realizacji obowiązków poprzez wyłączenie tej grupy z umowy z organizacją odzysku opakowań i podpisaniem nowych umów z izbami samorządu gospodarczego.

W związku z problemem z prawidłową interpretacją przepisów i pojawiającymi się na rynku opiniami świadczącymi, że opakowania do kostek toaletowych powinny być traktowane jako opakowania wielomateriałowe, bardzo prosimy o interpretację.”

Do niniejszego wniosku Strona dołączyła pismo z dnia 20.09.2017 r. Firmy Y, o treści:

„W odpowiedzi na pytanie zawarte w Państwa piśmie z dnia 1 września 2017 roku, informujemy, iż nasz zakład zajmuje się jedynie recyklingiem post konsumenckich opakowań (butelek) z tworzywa sztucznego typu PET.

Linia technologiczna w naszym zakładzie została zaprojektowana do recyklingu istniejących już na rynku butelek PET. Urządzenia, w które wyposażona jest linia sortu i mycia są zdolne do usunięcia niewielkich ilości kleju, którym mocowana jest etykieta, a także pozostałości włókien celulozowych. Oczywiście, im mniejsza ilość zużytego kleju, tym proces jego usunięcia jest skuteczniejszy.

Z uwagi na fakt, iż klej oraz pozostałości włókien celulozowych są możliwe do usunięcia w procesie technologicznym, czyli nie są trwale związane z opakowaniem oraz ze względu na znikomą ich ilość w stosunku do masy całego opakowania, butelek z tworzyw sztucznych, na których pozostają śladowe ilości kleju oraz włókien celulozowych nie klasyfikujemy jako opakowanie wielomateriałowe.

Strona przedstawiła następujące stanowisko:

„Naszym zdaniem przedstawione powyżej argumenty wskazują na to, że plastikowa osłonka kostki toaletowej z łatwością może być klasyfikowana jako opakowanie z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, a nie jako opakowanie wielomateriałowe o kodzie 15 01 05.

W sprawie należy stwierdzić co następuje:

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy przedstawiam stanowisko w kwestii prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą opakowaniową”.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy opakowaniowej, opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do materiałów przetworzonych.

Zaś stosownie do art. 8 pkt 10 ww. ustawy opakowaniowej, przez opakowanie wielomateriałowe rozumie się opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.

Natomiast opakowanie składające się z dwóch rodzajów materiałów, które można rozdzielić w sposób prosty lub za pomocą prostych narzędzi, to opakowanie złożone. W przypadku takiego opakowania rozliczenie obowiązku odzysku, w tym recyklingu powinno być dokonane oddzielnie w odniesieniu do każdej części opakowania wykonanej z różnego rodzaju materiału.

Należy zauważyć, że Strona do wniosku nie dołączyła opinii recyklera tworzyw sztucznych prowadzącego recykling opakowań objętych wnioskiem, tj. plastikowych osłonek od blistrów do kostek toaletowych tylko przedstawiła opinię Firmy Y, która zajmuje się recyklingiem butelek z tworzyw sztucznych typu PET.

Jeśli w przedstawionym przez Stronę opakowaniu typu blister do kostek toaletowych można w sposób prosty oddzielić tekturę od tworzywa sztucznego, to nawet jeśli na tworzywie pozostanie klej, który spajał te dwie warstwy opakowania (klej nie jest materiałem, z którego wytworzone jest opakowanie) i niewielkie ilości włókien celulozowych, które jak podaje Strona są w prosty sposób usuwane z tworzywa sztucznego, to należy przyjąć, że takie opakowanie jest złożone z tworzywa sztucznego oraz z tektury, i nie jest opakowaniem wielomateriałowym.

Zatem w powyższej sytuacji w opakowaniu blister do kostek toaletowych zadrukowana tektura powinna być zaklasyfikowana jako opakowanie z papieru i tektury (kod 15 01 01), a plastikowa osłonka powinna być zaklasyfikowana jako opakowanie z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02).

Podmiot przekazujący do recyklingu odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z blistrów do kostek toaletowych powinien mieć na uwadze aby przekazać je do takiego recyklera, który prowadzi proces technologiczny analogiczny jak przedstawiony we wniosku proces prowadzony przez Firmę Y, tj. umożliwiający w prosty sposób oddzielić od tworzywa sztucznego pozostałości kleju i włókien celulozowych.

Z uwagi na powyższe zdecydowano jak w sentencji.

Powyższa interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści decyzji stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji.

POUCZENIE

Od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 
Powrót