PIT

Zbiór zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Kolejny rok oznacza wiele znaczących zmian w podatkach dochodowych wprowadzanych za sprawą tzw. Polskiego Ładu. Wśród najważniejszych zmian, które wejdą w życie od początku 2022 r., w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych wyróżnić można: zmiany w opodatkowaniu czynności reorganizacyjnych, wprowadzenie szeregu nowych ulg, podwyższenie kwoty wolnej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, zmiany w odniesieniu do podatku u źródła, wprowadzenie ryczałtu dla osób przenoszących się do Polski, brak możliwości wyboru karty podatkowej, niższe stawki ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Przepisy obowiązujące do 31.12.2021 r.

Przepisy obowiązujące od 1.01.2022 r.

Wspólne opodatkowanie małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów dotyczy małżonków, pomiędzy którymi przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa

Zmieniony art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. wprowadza możliwość wspólnego opodatkowania także dla małżonków, którzy pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie ze zmienionym art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. poszerza się prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, którzy stosują podatek liniowy lub przepisy ustawy o ryczałcie (poza najmem prywatnym), a którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach, nie są również obowiązani lub nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów ani nie są obowiązani albo nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono m.in. do art. 6 ust. 3a i 9, art. 6a ust. 1 i 2 pkt 2, art. 27f ust. 7 u.p.d.o.f.

Opodatkowanie ryczałtem dochodów z najmu prywatnego

Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są zasady ogólne (skala podatkowa). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest fakultatywną formą opodatkowania

Zmieniony art. 9a ust. 6 u.p.d.o.f. wskazuje na konieczność opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uchyla się przepisy art. 8 ust. 3–6 i 8, art. 16a oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 44 ust. 16 u.p.d.o.f. oraz w ustawie o ryczałcie, tj. w art. 1 pkt 2 i 4, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, 1b i 1ba oraz art. 9 ust. 4, art. 25 ust. 2 pkt 2.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na 31.12.2021 r.

W dodanym art. 12 ust. 14 ustawy o ryczałcie wskazano, że w przypadku osiągania przychodów z najmu oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki, limit dotyczący możliwości zastosowania 8,5% stawki ryczałtu dotyczy odrębnie przychodów osiąganych z tych źródeł przychodów

Sprzedaż rzeczy ruchomych po wycofaniu z działalności

Katalog składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności, nie obejmuje rzeczy ruchomych wykorzystywanych w prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu

Poszerzono katalog składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności, o rzeczy ruchome wykorzystywane na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Zaliczenie do przychodów z działalności ma miejsce, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (dodane art. 10 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 19 u.p.d.o.f.)

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się na podstawie pojemności silnika

Zmienionym art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się na podstawie mocy silnika, tj.:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Katalog przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie zawiera pozycji dotyczącej przychodów z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki

Zmienionym art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. rozszerzono katalog przychodów z działalności wykonywanej osobiście o przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki

Przychody

Katalog przychodów z działalności gospodarczej nie zawiera pozycji odnoszącej się do kwoty płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Brak jest ulgi na innowacyjnych pracowników

Rozbudowano katalog przychodów z działalności gospodarczej o kwotę płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego (dodany art. 14 ust. 2 pkt 22 u.p.d.o.f.).

Do przychodów nie zalicza się pobranych zaliczek na podatek nieprzekazanych na rachunek urzędu skarbowego na podstawie ulgi na innowacyjnych pracowników (dodany art. 14 ust. 3 pkt 14 u.p.d.o.f.)

Zwolnienia od podatku dochodowego

Dochody (przychody) uzyskane przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz objęte są zaniechaniem poboru podatku dochodowego na mocy rozporządzenia (dot. nowego art. 21 ust. 1 pkt 46c u.p.d.o.f.).

Brak wyjątków przewidzianych w zwolnieniu odnoszącym się do kwot stanowiących 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f.).

Otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia są wolne od podatku dochodowego, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie (art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.)

Katalog zwolnień rozbudowano o zwolnienie od podatku dochodowego:

– przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego muzeum i bibliotece (art. 21 ust. 1 pkt 28a u.p.d.o.f.);

– stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie oraz stypendia naukowe (art. 21 ust. 1 pkt 39f u.p.d.o.f.);

– dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego mającego miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz (art. 21 ust. 1 pkt 46c u.p.d.o.f.);

– odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od takiego podatku lub od których zaniechano jego poboru (art. 21 ust. 1 pkt 95b u.p.d.o.f.);

– świadczeń otrzymanych przez podatników, stanowiących instrumenty rynku pracy, w wyniku czego wolne od podatku dochodowego są m.in. świadczenia otrzymane w ramach działań aktywizacyjnych oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej (art. 21 ust. 1 pkt 102a oraz art. 21 ust. 1 pkt 121a u.p.d.o.f.);

– dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę (art. 21 ust. 1 pkt 105a lit. a i b u.p.d.o.f.); zmieniony art. 9 ust. 3a pkt 4 u.p.d.o.f. dopuszcza natomiast możliwość rozliczania strat w przypadku odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a u.p.d.o.f.;

– dodatku przysługującemu lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne (art. 21 ust. 1 pkt 149 u.p.d.o.f.);

– spłaty części kredytu, o których mowa w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (art. 21 ust. 1 pkt 150 u.p.d.o.f. – wchodzi w życie 26.05.2022 r.);

– dochodów (przychodów) z tytułu nagród przyznanych osobom, które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt (art. 21 ust. 1 pkt 155 u.p.d.o.f.).

Zmiana w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. ma charakter doprecyzowujący i wskazuje na zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynień, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają również z aktów administracyjnych wydanych na podstawie odrębnych ustaw.

Zmieniony art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f. wprowadza wyjątek w zwolnieniu od podatku dochodowego odnoszącego się do kwot stanowiących 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski dotyczący przychodów uzyskiwanych przez komandytariusza z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Zmiana w art. 21 ust. 1 pkt 63b oraz art. 21 ust. 5a u.p.d.o.f. doprecyzowuje, że mowa jest o dochodach osiągniętych z realizacji nowej inwestycji i uzyskanych na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Dodano art. 21 ust. 5caa u.p.d.o.f., wskazujący, że przepis dotyczący prowadzenia działalności również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu stosuje się odpowiednio do ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego.

Zmiany uszczelniające wprowadzono w art. 21 ust. 5cc u.p.d.o.f. (mała klauzula) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sztuczny sposób czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia podatkowego. Dodano także, że mowa jest również o dochodach osiągniętych z realizacji nowej inwestycji.

Uchyla się art. 21 ust. 15 pkt 4 u.p.d.o.f., wskazujący na brak możliwości zastosowania zwolnienia dotyczącego diety zagranicznej (art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f.) w odniesieniu do pracowników korzystających z ulgi dla młodych.

Dodany art. 21 ust. 30a u.p.d.o.f. rozszerza katalog wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe o wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetki od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe

Ulga na powrót, zerowy PIT dla rodzin 4+, zerowy PIT dla seniorów

 

W szeregu przepisów odwołujących się do ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 u.p.d.o.f.) dodano odwołania także do ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 u.p.d.o.f.), zerowego PIT dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 u.p.d.o.f.) oraz zerowego PIT dla seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f.), tj. zmieniono art. 21 ust. 39, art. 22 ust. 3b i 9aa, art. 27f ust. 9 pkt 3, art. 30 ust. 10, art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 5 u.p.d.o.f.

Dodany art. 21 ust. 44 u.p.d.o.f. wskazuje, że roczny limit przychodów zwolnionych od podatku wynoszący 85 528 zł należy odnosić do sumy przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oraz zerowego PIT dla seniorów.

Ulga na powrót

Brak regulacji w zakresie ulgi na powrót

Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 152 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi przez 4 lata podatkowe.

Zwolnienie przysługuje po spełnieniu warunków przewidzianych w dodanym art. 21 ust. 43 pkt. 1–5 u.p.d.o.f., m.in. podatnik w wyniku przeniesienia staje się polskim rezydentem podatkowym, przez ostatnie 3 lata nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz nie korzystał wcześniej z przedmiotowego zwolnienia (w odniesieniu do podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski).

Zerowy PIT dla rodzin 4+

Brak regulacji w zakresie zerowego PIT dla rodzin 4+

Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 153 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika wychowującego co najmniej czworo dzieci, przy czym nie uwzględnia się dziecka przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dodany art. 21 ust. 45 u.p.d.o.f.). Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 46 u.p.d.o.f. podatnik składa w terminie złożenia zeznania podatkowego informację o liczbie dzieci oraz ich numery PESEL. Złożenie takiej informacji nie jest wymagane, jeśli ze złożonego zeznania będzie wynikało prawo do zastosowania zwolnienia (dodany art. 21 ust. 48 u.p.d.o.f.). Ponadto na żądanie organów podatkowych obowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające prawo do zwolnienia, przede wszystkim odpis aktu urodzenia (dodany art. 21 ust. 47 u.p.d.o.f.)

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Brak regulacji w zakresie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), z zastrzeżeniem, że podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów.Zwolnieniu podlegają przychody z umów o pracę, umów zlecenia i z pozarolniczej działalności gospodarczej (po spełnieniu dodatkowych warunków)

Koszty podatkowe

Przepisy nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, która powstała z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego) (dot. nowego art. 22 ust. 1t u.p.d.o.f.).

W odniesieniu do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich koszty podatkowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł. Jeżeli podatnik ww. przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu, ich wysokość nie może przekroczyć za rok podatkowy 4500 zł (dot. zmienionego art. 22 ust. 9 pkt 4 i 5 u.p.d.o.f.).

Dodany art. 22 ust. 1ka u.p.d.o.f. wskazuje, że przepis art. 22 ust. 1k u.p.d.o.f., dotyczący ustalania wartości składników majątku w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu, stosuje się odpowiednio do nabycia podmiotu nieposiadającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Dodany art. 22 ust. 1kb u.p.d.o.f. reguluje sposób ustalania wartości składników majątku w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Dodany art. 22 ust. 1kc u.p.d.o.f. wskazuje, w jaki sposób ustala się koszty podatkowe w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku.

Dodany art. 22 ust. 1t u.p.d.o.f. wprowadza zasadę ustalania kosztu podatkowego w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną. Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 24 ust. 5d u.p.d.o.f.

Zmieniony art. 22 ust. 3a u.p.d.o.f. dotyczący ustalania kosztów podatkowych, jeśli część dochodów z tego samego źródła podlega opodatkowaniu, a część nie, został rozbudowany o kolejne wyłączenia w postaci przychodów dotyczących ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oraz zerowego PIT dla seniorów w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich objęte są 20% kosztami (zmiana art. 22 ust. 9 pkt 4 i 5 u.p.d.o.f.).

Zgodnie z dodanym art. 23 ust. 3g u.p.d.o.f. przez wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, w przypadku gdy zostały przez podatnika otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, rozumie się wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych.

Dodany art. 23 ust. 10 u.p.d.o.f. wskazuje, że w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu uzyskania przychodów zwolnionych z tytułu ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oraz zerowego PIT dla seniorów nie stosuje się wyłączenia dotyczącego kosztów podatkowych ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Polski lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego

Brak amortyzacji lokali mieszkalnych

Istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Poprzez uchylenie przepisówart. 22b ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.d.o.f.oraz zmianęart. 22c pkt 2 u.p.d.o.f.zniesiono możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 22f ust. 4, art. 22g ust. 10, art. 22m ust. 4, art. 22n ust. 3, art. 22o ust. 1 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Polskiego Ładu podatnicy mogą, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów podatkowych ww. odpisy amortyzacyjne w odniesieniu do nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed 1stycznia 2022 r.

Wartość początkowa

Wartością początkową ŚT i WNiP w razie odpłatnego nabycia jest cena ich nabycia. Zasada wyrażona w art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. odnosi się do spółek niebędących osobami prawnymi

Zgodnie ze zmienionym art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wartość początkową ŚT i WNiP w razie odpłatnego nabycia ustala się według ceny nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane – według wartości rynkowej, jeśli jest ona niższa od ceny nabycia. Zmieniony art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. rozszerza stosowanie zasady wyrażonej w tym przepisie na spółki niebędące osobami prawnymi powstałe z przekształcenia spółki

Podstawa i przedmiot opodatkowania

Katalog wyliczeń przepisów, w odniesieniu do których nie mają zastosowania ogólne zasady obliczenia podatku, zawiera przepisy art. 29–30cb oraz 30da–30f u.p.d.o.f.

Zmienia się w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f. wyliczenie przepisów, w odniesieniu do których nie mają zastosowania ogólne zasady obliczenia podatku, dodając przepisy istniejącego dotychczas art. 30g u.p.d.o.f., dotyczące podatku od przychodów z budynków, oraz nowowprowadzone art. 30j–30p u.p.d.o.f., dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz usuwając uchylony art. 30di u.p.d.o.f., dotyczący upoważnienia ministra do określenia wzorów deklaracji i informacji.

Analogiczne zmiany wprowadzono w art. 9 ust. 1a u.p.d.o.f., dotyczącym przedmiotu opodatkowania.

W związku z uchyleniem art. 30di u.p.d.o.f. zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w art. 30dh ust. 1 i 3 u.p.d.o.f.

Ulga dla klasy średniej

Brak uregulowań dotyczących ulgi dla klasy średniej

Dodanym art. 26 ust. 1 pkt 2aa u.p.d.o.f. wprowadza się ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sposób wyliczenia ulgi przedstawia art. 26 ust. 4a u.p.d.o.f.:

1) (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

2) (A × (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu przychodów pracownika oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodany art. 26 ust. 4b u.p.d.o.f. doprecyzowuje, że ulga jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

Dodany art. 26 ust. 4c u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość stosowania ulgi także przy wspólnym rozliczeniu małżonków.

Sposób wyliczenia ulgi dla pracowników za miesiące, w których uzyskali oni przychody w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11.141 zł, określa dodany art. 32 ust. 2a u.p.d.o.f. Do sposobu wyliczenia dla podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy z zagranicy odnosi się dodany art. 44 ust. 3aa u.p.d.o.f. Przepis art. 32 ust. 2b u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość przedłożenia płatnikowi przez pracownika wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi.

Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono w szeregu przepisów, m.in. w art. 32 ust. 3, art. 42e ust. 3, art. 44 ust. 3d oraz ust. 7 u.p.d.o.f.

Odliczenie od podatku: składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych

Brak uregulowań w zakresie odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych

Dodanym art. 26 ust. 1 pkt 2c u.p.d.o.f. wprowadza się możliwość odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł. Zgodnie ze zmienionym art. 26 ust. 6g u.p.d.o.f. odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.W dodanym art. 26 ust. 7 pkt 5 u.p.d.o.f. określa się, na jakiej podstawie ustala się wysokość wydatków

Ulga na cele rehabilitacyjne

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uznaje się m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych czy odpłatność za pobyt osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym.

I grupa inwalidztwa określana jest „dwuczłonowo”, tj. poprzez całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

Zmienionym art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f. rozszerza się katalog wydatków uznawanych za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych m.in. o wydatki na:

– zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (dodany art. 26 ust. 7a pkt 2a u.p.d.o.f.);

– najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie (zmieniony art. 26 ust. 7a pkt 3 u.p.d.o.f.);

– pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne limitowane kwotą 2280 zł (dodany art. 26 ust. 7a pkt 3a u.p.d.o.f.);

– odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej (dodany art. 26 ust. 7a pkt 6a u.p.d.o.f.).

Zmieniony art. 26 ust. 7a pkt 12 u.p.d.o.f. w odniesieniu do pojęcia leku bezpośrednio odwołuje się do ustawy Prawo farmaceutyczne. Ma to na celu wyeliminowanie pojawiających się dotychczas wątpliwości interpretacyjnych.

Zmieniony art. 26 ust. 7a pkt 13 u.p.d.o.f. pozwala na odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej, nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Zmiana w art. 26 ust. 7a pkt 15 lit. d u.p.d.o.f., dotyczącym wydatków na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego, ma charakter dostosowawczy w związku z dodaniem art. 26 ust. 7a pkt 6a u.p.d.o.f.

Zmieniony art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f., dotyczący rocznego limitu dochodowego osoby niepełnosprawnej, którego nieprzekroczenie oznacza, że osoba ta pozostaje na utrzymaniu innej bliskiej osoby, wskazuje, że do takiego dochodu nie zalicza się dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Zmienionym art. 26 ust. 7f u.p.d.o.f. uznaje się, że I grupa inwalidztwa jest także określana „jednoczłonowo”, wyłącznie poprzez niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ulga termomodernizacyjna

Brak wskazania, jaki dzień uważa się za datę poniesienia wydatku

Zmieniony art. 26h ust. 4 u.p.d.o.f. doprecyzowuje, że za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury

Ulga za wspieranie działalności sportowej, kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki

Brak uregulowań w zakresie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Ulgę dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę uregulowano w dodanym art. 26ha u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 26ha ust. 1 u.p.d.o.f. z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

– według skali podatkowej;

– podatkiem liniowym.

Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika.

Przepisy art. 26ha ust. 2, 4 i 5 u.p.d.o.f. wskazują na koszty, jakie uznaje się za koszty poniesione na poszczególne rodzaje działalności, których wspieranie uprawnia do ulgi.

Pozostałe przepisy art. 26ha u.p.d.o.f. regulują szczegółowe zasady stosowania przedmiotowej ulgi

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Kwota składki opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika lub pobrana w roku podatkowym przez płatnika podlega odliczeniu od podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki

Uchylenie art. 27b u.p.d.o.f. powoduje brak możliwości odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej.

W związku z uchyleniem ww. przepisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze dostosowawczym, m.in. w art. 26 ust. 13b, art. 27f ust. 1 i 9, art. 27g ust. 1, art. 32 ust. 3b i 6, art. 33 ust. 3a, art. 34 ust. 4a, 9, 11, art. 35 ust. 9, art. 41 ust. 1a, art. 42e ust. 3, art. 43 ust. 4, art. 44 ust. 1e, 1f, 3 pkt 2, ust. 3c, 3d, 3f, 3g pkt 2, ust. 3h, 6b, 6e, 6h, 6i i 14 u.p.d.o.f.

Odliczenie od podatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem

Dodanym art. 27ea u.p.d.o.f. wprowadzono możliwość odliczenia od podatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko kwoty w wysokości 1500 zł. Treść ust. 1 oraz ust. 3 określa warunki dotyczące podatnika uprawnionego do skorzystania z przedmiotowego rozwiązania. Treść ust. 2 wskazuje, że odliczenie takie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych, a w razie braku porozumienia podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Uchyla się przepisy art. 6 ust. 4–4b u.p.d.o.f.

Zmiany o charakterze dostosowawczym wprowadzono m.in. w art. 6 ust. 8, 11–13, art. 6a ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 7e, art. 27f ust. 2 i 6, art. 32 ust. 1a i 1c, art. 34 ust. 7 pkt 2, ust. 9 pkt 3, art. 45 ust. 7a u.p.d.o.f.

Odliczenie na dzieci

Brak uregulowania dotyczącego sytuacji, w której pomiędzy podatnikami brak jest porozumienia co do przysługującej im kwoty ulgi

Zmieniony art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f. wskazuje, że w przypadku braku porozumienia między podatnikami dotyczącego proporcji odliczenia przysługuje ono w częściach równych. W przypadkach innych niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej odliczenie w wysokości 100% przysługuje podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

W art. 27f ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. oprócz zmian o charakterze dostosowawczym w związku z uchyleniem art. 27b u.p.d.o.f. dodano także odniesienie do zwolnień dotyczących ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oraz zerowego PIT dla seniorów oraz wyjątku w postaci przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

70% zryczałtowany podatek od odpraw lub odszkodowań

Obligatoryjną przesłanką opodatkowania odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, zryczałtowanym podatkiem jest określenie tych świadczeń we właściwej umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania

Zmieniony art. 30 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. nie określa rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania, lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta

Zryczałtowany 19% podatek

Katalog przychodów nie zawiera pozycji dotyczącej dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce

Katalog przychodów w art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f., od których pobiera się 19% zryczałtowany podatek, rozszerzył się o dochód z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku (dodany art. 30a ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f.). Zmiany o charakterze dostosowującym wprowadzono do art. 41 ust. 4 i 4ca u.p.d.o.f.

Dodany art. 30a ust. 20 u.p.d.o.f. reguluje sposób ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f.

Zmiany w art. 30a ust. 19 oraz art. 41 ust. 4ab u.p.d.o.f. mają charakter dostosowujący, których wprowadzenie wiąże się ze zmianami w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Do ustalania dochodów (strat) stosuje się art. 23o u.p.d.o.f., dotyczący obowiązku ustalania cen transferowych na warunkach rynkowych

W art. 30ca ust. 8 u.p.d.o.f. doprecyzowano, że do ustalania dochodów (strat) art. 23p u.p.d.o.f., dotyczący metod weryfikacji cen transferowych, stosuje się odpowiednio

Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z obydwu rozwiązań (B+R i odliczenia od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej) w tym samym roku podatkowym, jednakże wobec różnych kategorii dochodu

Dodany art. 30ca ust. 9a u.p.d.o.f. wskazuje na możliwość odliczenia od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej niektórych kosztów poniesionych na działalność B+R (kosztów kwalifikowanych)

Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)

Zgodnie z art. 30da ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:

– przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku;

– zmiana rezydencji podatkowej podatnika będącego polskim rezydentem, w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa

Zmianaart. 30da ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 30dh ust. 3 u.p.d.o.f. polega na usunięciu sformułowania „w całości albo w części” (określenie to nie wynika bowiem z literalnego brzmienia dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r.ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i w praktyce może budzić wątpliwości interpretacyjne).

W odniesieniu do oceny, czy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku, uchyla się punkt dotyczący posiadania przez podatnika udziałów w zagranicznej jednostce kontrolowanej (art. 30de ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.)

Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski

Brak uregulowań dotyczących ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Ryczałt wprowadzono poprzez dodanie nowego rozdziału 6b u.p.d.o.f. (art. 30j–30p u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 30ju.p.d.o.f. wybór tej formy opodatkowania jest opcjonalny i dotyczy podatników, którzy:

– przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi oraz złożą we wskazanym terminie odpowiednie oświadczenie o wyborze ryczałtu;

– przez co najmniej 5 z 6 lat poprzedzających przeprowadzkę do Polski nie mieli miejsca zamieszkania w Polsce.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody zagraniczne, tj. uzyskane poza terytorium Polski, których nie łączy się z innymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30k u.p.d.o.f.).

Ryczałt wynosi 200 tys. zł rocznie, niezależnie od wysokości przychodów (art. 30l u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 30m u.p.d.o.f. warunkiem uprawniającym do skorzystania z ryczałtu jest ponoszenie w wysokości co najmniej 100 tys. zł rocznie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez 10 kolejnych lat podatkowych (art. 30n u.p.d.o.f.), chyba że wystąpią okoliczności powodujące utratę prawa do skorzystania z tej formy opodatkowania wskazane w art. 30o u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 30p u.p.d.o.f. opodatkowanie ryczałtem na nieco zmienionych zasadach możliwe jest również dla członka rodziny podatnika, tj. małżonka oraz dziecka.

Zmieniony art. 45ba u.p.d.o.f., dotyczący składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozszerzono o oświadczenia wynikające z art. 30j ust. 1 pkt 1 oraz art. 30o pkt 1 u.p.d.o.f.

Zaliczki na podatek

Na pobór zaliczek bez uwzględniania zwolnienia z tytułu ulgi dla młodych wskazujeart. 32 ust. 1f u.p.d.o.f.

Zmieniony art. 32 ust. 1f u.p.d.o.f. wskazuje na pobór zaliczek również bez uwzględniania miesięcznych kosztów podatkowych na wniosek podatnika.

Dodane art. 32 ust. 1g i 1h u.p.d.o.f. oraz art. 41 ust. 11a i 11b u.p.d.o.f. wprowadzają możliwość poboru zaliczek z uwzględnieniem zwolnień z tytułu ulgi na powrót, zerowego PIT dla rodzin 4+ oraz zerowego PIT dla seniorów na podstawie odpowiedniego oświadczenia złożonego przez podatnika

Zaliczki płacone przez spółdzielnie, oddziały Agencji Mienia Wojskowego i podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski

Brak regulacji dotyczących wniosku

Dodany art. 35 ust. 6b u.p.d.o.f. wprowadza możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niepobieranie zaliczek od przychodów wypłacanych przez te podmioty

Zryczałtowane zaliczki na podatek dochodowy

Brak regulacji dotyczących wniosku

Dodany art. 41 ust. 1c u.p.d.o.f. wprowadza możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niepobieranie przez płatnika zaliczek od przychodów wypłacanych z tytułu czynności w ramach działalności wykonywanej osobiście określonych w art. 13 pkt 2 i 4–9 u.p.d.o.f. oraz z tytułu praw majątkowych określonych w art. 18 u.p.d.o.f.

Brak obowiązku przekazania informacji

Dodany art. 41 ust. 4da u.p.d.o.f. wskazuje na obowiązek przekazania przez podmioty dokonujące wypłat należności poprzez rachunki papierów wartościowych albo zbiorcze informacji o powiązaniach i przekroczeniu kwoty 2 mln zł. Ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze (dodany art. 41 ust. 12d u.p.d.o.f.).

 

Zmieniony art. 41 ust. 25 u.p.d.o.f. wskazuje na niestosowanie regulacji dotyczących niepobrania podatku, o których mowa w tym przepisie, do Skarbu Państwa będącego emitentem obligacji

Przedsiębiorstwo w spadku

W przepisach o przedsiębiorstwie w spadku podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski nie są wymienione jako płatnicy

Zgodnie ze zmienionym art. 42f ust. 1 u.p.d.o.f. w szczególnych okolicznościach za płatnika będącego podmiotem przyjmującym na praktykę absolwencką lub staż uczniowski, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., uznaje się przedsiębiorstwo w spadku

Zeznanie roczne

Właściwym urzędem skarbowym jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego

Zgodnie ze zmienionym art. 45 ust. 1b u.p.d.o.f. właściwym urzędem skarbowym jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

Zmiany doprecyzowujące dotyczące składania przez spółki nieruchomościowe informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz udostępniania ich przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej urzędom skarbowym wprowadzono w zmienionym art. 45 ust. 3f u.p.d.o.f. i dodanych art. 45 ust. 3h i 3i u.p.d.o.f.

Do wpłaty różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych za dany rok zaliczek odnosi się art. 45 ust. 4 pkt 1 i 3 u.p.d.o.f.

Zmienionyart. 45 ust. 4 pkt 1 i 3 u.p.d.o.f. wskazuje na różnicę między podatkiem należnym a sumą zapłaconych od początku roku zaliczek

Do wpłaty podatku należnego odnosi się art. 45 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zmieniony art. 45 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. wskazuje także na różnicę między podatkiem należnym a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek.

 

Dodane art. 45 ust. 8b–8d u.p.d.o.f. wskazują na upoważnienia ministra finansów do wydania odpowiednich rozporządzeń

Ryczałt ewidencjonowany

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Istnieje możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Uchylono art. 13, art. 31 ust. 1–4 i 6, art. 44 ustawy o ryczałcie, dotyczące możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 13a, art. 31 ust. 5, art. 47 i art. 21 ust. 3 ustawy o ryczałcie

Zwolnienia od podatku

Katalog zwolnień zawiera niektóre ze zwolnień obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmianami w art. 10 ustawy o ryczałcie rozszerza się katalog zwolnień od podatku o niektóre zwolnienia nowo wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28a, 46c, 102a, 121a i 155 u.p.d.o.f.

Niższe stawki ryczałtu

Pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny oraz architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych uznawana jest za wolny zawód

Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie nie są już uznawane za wolny zawód:

– profesje medyczne (zmiany dostosowawcze w art. 23 ust. 1 pkt 8 i 9 i art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ryczałcie);

– nauczyciele na godziny (zmiany dostosowawcze w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o ryczałcie);

– architekci, inżynierowie budownictwa i rzeczoznawcy budowlani.

W konsekwencji nie ma do nich zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, dotyczący 17% stawki podatku dla wolnych zawodów. Ponadto uchylono art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. n, p i w ustawy o ryczałcie i dodano art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. a, b i c ustawy o ryczałcie, zgodnie z którym wysokość stawki dla usług z zakresu opieki zdrowotnej, usług w zakresie specjalistycznego projektowania, usług architektonicznych i inżynierskich oraz usług badań i analiz technicznych wynosi 14%. Oznacza to, że 14% ryczałt obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnicy świadczą usługi osobiście, czy za pośrednictwem osób zatrudnionych.

Z 15% na 12% obniżono ryczałt dla usług IT (uchylono art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o ryczałcie, zmieniono art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o ryczałcie i dodano art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o ryczałcie).

Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie.

W odniesieniu do przepisów dotyczących świadczenia usług pomocy społecznej skreślono wyrażenie „innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów” (zmienione art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. x oraz pkt 4 lit. g ustawy o ryczałcie).

Karta podatkowa

Istnieje możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej w odniesieniu do niektórych rodzajów prowadzonej działalności

Stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dotyczy wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31.12.2021 r. i kontynuują jej stosowanie. Od 1.01.2022 r. brak jest możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Zgodnie z art. 65 ust. 1 Polskiego Ładu z dniem 1.01.2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnik, który zaprzestanie (z jakichkolwiek przyczyn) stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie już miał możliwości powrotu do stosowania tej formy opodatkowania.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany związane z powyższym dotyczą możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (m.in. art. 9a ust. 1, 2a–2c u.p.d.o.f.).

W ustawie o ryczałcie zmiany związane z powyższym dotyczą przede wszystkim możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej poprzez złożenie stosownego wniosku (m.in. art. 6 ust. 1f, art. 9 ust. 1a, 1b i 3 ustawy o ryczałcie). Zmiany dostosowawcze wprowadzono w art. 24 ust. 2 i 4–6, art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 7, ust. 4, art. 26 ust. 4, art. 29 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie.

Abolicja podatkowa

Instytucja abolicji podatkowej, inaczej przejściowego ryczałtu od dochodów, uregulowana została w art. 27–49 Polskiego Ładu.

Zgodnie z art. 27 Polskiego Ładu skierowana jest do podatników PIT i CIT. Obejmuje dochody (przychody) niezadeklarowane w całości lub w części w związku z:

– nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów);

– nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów);

– przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Polski, w tym w CFC;

– stosowaniem postanowień UPO w sposób niezgodnyz kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw stron tych umów;

– nierzeczywistą rezydencją podatkową;

– osiągnięciem innej niż wymieniona w poprzednich punktach korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Abolicja podatkowa nie ma zastosowania do (art. 28 Polskiego Ładu):

– dochodów z przestępstwa;

– dochodów z przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego, o których we właściwym terminie nie zostanie poinformowany właściwy naczelnik urzędu skarbowego;

– podmiotów w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, w odniesieniu do tych dochodów.

Podstawą opodatkowania jest dochód (art. 30 w zw. z art. 29 Polskiego Ładu):

– nieopodatkowany;

– odpowiadający 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego za granicą, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej;

– odpowiadający wartości korzyści podatkowej,

osiągnięty do 31.12.2022 r., nie później niż do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem, wynikający ze zdarzeń mających miejsce przed 1.07.2021 r. (art. 82 Polskiego Ładu).

W ramach ujawnienia podstawy opodatkowania należy ponadto wskazać źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz wysokość dochodu, którą należy ustalić w sposób najbardziej odpowiedni do stanu faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu (art. 35 Polskiego Ładu).

Stawka podatku równa jest 8% podstawy opodatkowania (art. 31 Polskiego Ładu).

Zgodnie z art. 32 Polskiego Ładu skorzystanie z instytucji przejściowego ryczałtu od dochodów warunkowane jest złożeniem odpowiedniego wniosku wraz z uiszczeniem opłaty wynoszącej 1% dochodu będącego przedmiotem opodatkowania (nie niższej niż 1 tys. zł i nie wyższej niż 30 tys. zł).

Zgodnie z art. 33 Polskiego Ładu termin na złożenie wniosku o zastosowanie abolicji podatkowej przypada na okres pomiędzy 1.10.2022 r. a 31.03.2023 r. Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia. Wzór wniosku o opodatkowanie w formie przejściowego ryczałtu zostanie określony do 31.08.2022 r. (art. 34 Polskiego Ładu).

Przejściowy ryczałt podlega zapłacie w terminie 30 dni od złożenia wniosku (art. 36 Polskiego Ładu).

Podmiot przed złożeniem wniosku o opodatkowanie przejściowym ryczałtem może wystąpić do Rady do spraw Repatriacji Kapitału o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 50.000 zł, a Rada wydaje opinię nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie (art. 37 Polskiego Ładu).

W art. 48 Polskiego Ładu przewidziano ulgę związaną z zainwestowaniem kapitału z ujawnionego dochodu.

Pozostałe przepisy regulują szczegółowe zasady stosowania przejściowego ryczałtu.

 

Powrót
Copyright © 2023 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl