VAT

Z dniem 1 stycznia oraz 1 lipca 2022 r. wejdą w życie ważne zmiany w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Zmiany te wprowadzone zostaną przepisami trzech ustaw nowelizujących. Poniżej znajduje się zestawienie tych zmian.

 1. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw)

Dotychczasowy stan prawny

Stan prawny od 1.01.2022 r.

Umożliwienie wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Umożliwione zostanie wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Faktury te będą wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru i będą uznawane za wystawione w dniu przesłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury ustrukturyzowane będą uznawane za wystawione w dniu ich przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane (niezależnie czy będą je wysyłać do odbiorców za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur czy też będą je dostarczać odbiorcom w inny sposób) będą mogli korzystać ze zwrotu VAT w skróconym do 40 dni terminie (po spełnieniu określonych przepisami art. 87 ust. 5d u.p.t.u. warunków) oraz będą mogli rozliczać faktury korygujące wystawiane w postaci faktury ustrukturyzowanej bez konieczności posiadania dokumentacji, o której mowa w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.                        Wystawianie faktur ustrukturyzowanych nie będzie wymagać uzyskania akceptacji odbiorcy faktur (akceptacja będzie konieczna tylko dla uzyskania możliwości przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur). Co do zasady podjęcie decyzji o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej należeć będzie wyłącznie do wystawcy faktury. Wyjątek od tej zasady dotyczyć będzie faktur korygujących faktury ustrukturyzowane, które będą musiały być wystawiane w postaci faktury ustrukturyzowanej. Dodatkowo w treści takich faktur korygujących trzeba będzie wskazywać numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę ustrukturyzowaną, której dotyczy faktura korygująca.

Umożliwienie przesyłania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur

Nie istnieje możliwość przesyłania faktur za pomocą udostępnionego podatnikom systemu informatycznego.

Możliwe będzie przesyłanie faktur ustrukturyzowanych za pomocą systemu informatycznego nazywanego Krajowym Systemem e-Faktur. Warunkiem tego będzie uzyskanie akceptacji odbiorcy. Akceptacja ta wyrażona będzie mogła zostać w dowolnej formie (także ustnie), gdyż przepisy nie określają wymaganej formy uzyskiwania takiej akceptacji. Faktury ustrukturyzowane otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będą uznawane za otrzymane w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę. Podatnicy, którzy przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur otrzymywać będą faktury korygujące zmniejszające, zmniejszeń kwoty podatku naliczonego na podstawie takich faktur obowiązani będą dokonywać zawsze w okresie rozliczeniowym, w którym je otrzymali przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, a więc w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę korygującą.

Ograniczenie zakresu danych wymaganych w treści faktur korygujących.

Faktury korygujące muszą między innymi zawierać:

• wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”,

• wskazanie przyczyny korekty,

• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub (w przypadku faktur zaliczkowych) datę otrzymania zapłaty.

Wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA” oraz wskazanie przyczyny korekty staną się elementami fakultatywnymi faktur korygujących, a więc będą mogły (ale nie musiały) być umieszczane w treści faktur korygujących.        Daty dokonania, zakończenia dostawy towarów, wykonania usługi oraz otrzymania zapłaty nie będą elementami wykazywanymi na fakturach korygujących.

Rozszerzenie możliwości wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących

Zbiorcze uproszczone faktury korygujące mogą być wystawiane tylko, jeżeli podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

Zbiorcze uproszczone faktury korygujące będą mogły być wystawiane również w przypadkach, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do części (dowolnej) dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

            Wskazanie momentu rozliczania przez nabywcę faktur korygujących zmniejszających wystawianych                               w związku ze stwierdzeniem błędu

Z przepisów nie wynika wprost moment dokonywania zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę w przypadku stwierdzenia pomyłki skutkującej zawyżeniem kwoty podatku na otrzymanej fakturze

Przepisy wskazywać będą, że w przypadku stwierdzenia pomyłki skutkującej zawyżeniem kwoty podatku na fakturze nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia kwoty podatku wykazanego na otrzymanej fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą.

Rezygnacja z wymogu umieszczania na fakturach zaliczkowych ceny jednostkowej netto

Jednym z wymaganych przepisami elementów tzw. faktur zaliczkowych jest cena jednostkowa netto.

Wskazywanie w treści faktur zaliczkowych ceny jednostkowej netto nie będzie konieczne.

Umożliwienie wcześniejszego wystawiania faktur

Co do zasady faktury można wystawić nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi -- całości lub części zapłaty.

Co do zasady faktury będzie można wystawić nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi -- całości lub części zapłaty.

Rezygnacja z obowiązku oznaczania duplikatów faktur słowem „DUPLIKAT”

Duplikaty faktur obowiązkowo muszą być oznaczane słowem „DUPLIKAT”.

Oznaczanie duplikatów faktur słowem „DUPLIKAT” będzie fakultatywne.

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład

Umożliwienie wyboru opodatkowania usług

Nie ma możliwości rezygnacji ze stosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 u.p.t.u., i wyboru opodatkowania czynności objętych tymi zwolnieniami.

Możliwa będzie rezygnacja ze stosowania zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 u.p.t.u., i wybranie opodatkowywania podatkiem VAT według stawki 23%:              1) transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi,                                                                         2) usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,                                                                            3) usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;                                             4) usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;                                                                                   5) usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;                      6) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie

Wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Nie ma możliwości otrzymywania szybkiego zwrotu VAT przez tzw. podatników bezgotówkowych.

Tzw. podatnicy bezgotówkowi (tj. podatnicy ewidencjonujący większość sprzedaży za pomocą kas online oraz otrzymujący płatności głównie bezgotówkowo) będą mogli otrzymywać zwrot VAT w terminie skróconym do 15 dni. Uzyskiwanie zwrotu VAT w tym terminie będzie możliwe po spełnieniu szeregu określonych przepisami art. 87 ust. 6c u.p.t.u. warunków. Jednym z tych warunków będzie wysoki udział otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Określony jednocześnie zostanie przyspieszony zostanie moment uznawania za doręczone postanowień o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu VAT oraz decyzji o odmowie dokonania zwrotu VAT w terminie 15 dni. W razie nieodebrania takich postanowień i decyzji, doręczenie te będą uznawane za dokonane z upływem 4 dni od dnia:                                            1) rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej, 2) złożenia pisma w urzędzie gminy (miasta),                            3) wpłynięcia tego postanowienia albo tej decyzji na adres do doręczeń elektronicznych.

                                                 Ograniczenie niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników,                                         którzy nie przestrzegają obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych

Nie istnieje obowiązek pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych, a w konsekwencji nie istnieją żadne ograniczenia preferencji związane z naruszaniem tego obowiązku.

Wprowadzony zostanie obowiązek pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Podatnicy naruszający ten obowiązek nie będą mogli:                                  • składać kwartalnych deklaracji VAT, oraz                                   • otrzymywać zwrotu VAT w skróconym do 25 dni terminie.

                                              Zmiana sposobu powstawania obowiązku podatkowego w przypadku przeniesienia                                  z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie

Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, do których dochodzi na skutek przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie powstaje na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, do których dochodzi na skutek przeniesienia z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, powstawać będzie w sposób szczególny, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu (w odniesieniu do otrzymanej kwoty).

Nowy przypadek, w którym nie wydaje się wiążącej informacji stawkowej (WIS)

Nie istnieje porozumienie inwestycyjne, a w konsekwencji nie istnieje związane z takim porozumieniem wyłączenie wydawania WIS.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł zawierać z inwestorami umowy w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. porozumienia inwestycyjne. W związku z tym wprowadzony zostanie przepis stanowiący, że nie ma możliwości wydawania wiążącej informacji stawkowej (WIS), jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Umożliwienie składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników opłacających tzw. estoński CIT

Podatnicy opłacający ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), którzy nie są małymi podatnikami, nie mogą składać deklaracji VAT za okresy kwartalne.

Podatnicy opłacający ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), którzy nie są małymi podatnikami, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, jeżeli wartość sprzedaży brutto u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro.

Ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w systemie zwrotu VAT podróżnym

Obieg dokumentów w ramach określonego przepisami art. 126-129 u.p.t.u. systemu zwrotu podatku VAT podróżnym następuje w formie papierowej.

Wprowadzeny zostanie elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów.

                                 Wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedawców dokonujących zwrotu VAT podróżnym na                               Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE

Nie istnieje platforma elektroniczna dedykowana obsłudze systemu zwrotu podatku VAT podróżnym, a w konsekwencji sprzedawcy dokonujący zwrotu VAT podróżnym nie muszą się na takiej platformie rejestrować.

Wprowadzona zostanie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE. Podatnicy dokonujący zwrotu VAT podróżnym będą musieli być zarejestrowani na tej platformie. Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE jest również obowiązkiem obecnych sprzedawców, którzy dokonywali zwrotu VAT podróżnym przed 1 stycznia 2022 r. Termin tej rejestracji w przypadku sprzedawców zamierzających dokonywać dostaw towarów podróżnym począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. upłynie końcem 31 grudnia 2021 r.

Złagodzenie warunku nieposiadania przez sprzedawców zaległości podatkowych oraz ZUS

Zwrotu podatku VAT podróżnym dokonywać mogą wyłącznie sprzedawcy, którzy co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków do dokonywania zwrotu nie posiadali zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS.

Zwrotu VAT podróżnym dokonywać będą mogli sprzedawcy, którzy co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków do dokonywania zwrotu nie zalegali z wpłatami należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustalany będzie w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość). Powyższy warunek będzie spełniony również, jeżeli sprzedawca ureguluje, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości.

                                                   Wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania dostaw towarów w systemie zwrotu                                                                                               podatku podróżnym za pomocą kas online

Dostawy towarów dokonywane w systemie zwrotu podatku podróżnym mogą być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Dostawy towarów dokonywane w systemie zwrotu podatku podróżnym nie będą mogły być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. W konsekwencji konieczne będzie ich ewidencjonowanie za poomocą tzw. kas online.

Umożliwienie dokonywania zwrotu VAT w podróżnym we wszystkich formach gotówkowych

Zwrot podatku VAT podróżnym jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Zwrot VAT podróżnym będzie mógł być dokonywany we wszystkich formach bezgotówkowych w rozumieniu prawa bankowego. Pozostawiona przy tym pozostała możliwość dokonywania zwrotu w gotówce.

Wyłączenie możliwości dokonaniu zwrotu VAT innej osobie niż podróżny

Obecnie nie ma zakazu wypłaty zwracanego podatku VAT innej osobie niż podróżny, który dokonał nabycia towaru.

Zwrot podatku nie będzie mógł zostać dokonany innej osobie niż podróżny, który dokonał nabycia towaru.

                                     Nowy warunek stosowania stawki 0% obowiązujący w przypadku zwrotu podatku VAT                                                                                                 podróżnemu w formie gotówkowej

Nie obowiązuje szczególny warunek stosowania stawki 0% do dostaw towarów dokonywanych na rzecz podróżnych, jeżeli zwrot podatku VAT dokonywany jest podróżnemu w gotówce.

Jeżeli zwrot podatku VAT dokonywany jest podróżnemu w gotówce, warunkiem zastosowania stawki 0% do dokonywanej na jego rzecz dostawy towarów będzie posiadanie przez sprzedawcę dokumentu, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu podatku w formie gotówkowej wraz z datą jego otrzymania.

 2. Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład

Dotychczasowy stan prawny

Stan prawny od 1.07.2022 r.

Umożliwienie wspólnego rozliczania podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników w ramach grup VAT

Nie ma możliwości wspólnego podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników

Możliwe będzie wspólne rozliczanie podatku VAT przez dwóch lub więcej podatników w ramach tzw. grup VAT. Żeby powstała grupa VAT konieczne będzie łącznie spełnienie trzech warunków, tj.:                                                                              1) istnienie grupy powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium kraju lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju,                                                   2) zawarcie przez tę grupę podmiotów umowy o utworzenie grupy VAT,                                                                                     3) zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika podatku VAT.     Od momentu uzyskania przez grupę VAT statusu podatnika w  zakresie praw i obowiązków VAT grupę VAT reprezentować będzie przedstawiciel.

Określenie sankcji za niezapewnienie współpracy kasy online z terminalem płatniczym

Nie ma obowiązek zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym, a w konsekwencji nie istnieją sankcje za naruszanie takiego obowiązku.

Podatnicy mieć będą obowiązek zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym. Na podatników naruszających ten obowiązek będzie mogła zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 5.000 zł.

Powrót
Copyright © 2024 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl