Terminarz

Pamiętaj o terminach

WRZESIEŃ

  DATA   JAKI OBOWIĄZEK
15 września 

 5 TERMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM DNIU:

 1) wpłata składek ZUS za sierpień 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 2) wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2021 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

 3) wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

 4) wpłata II raty podatku od środków transportowych

 5) wpłata do PPK za sierpień 2021 r.

20 września 

  7 TERMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM DNIU:

  1) wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki

na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

  2) wpłata za sierpień 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

  3) wpłata zaliczki podatku PIT; CIT

za sierpień 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

  4) wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2021 r.

  5) wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

  6) wpłata za sierpień 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN

  7) wpłata na PFRON za sierpień 2021 r.

27 września 

  10 TERMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM DNIU:

  1) wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.

  2) złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za sierpień 2021 r.

  3) przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.

  4) przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. (część          ewidencyjna)

  5) wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

  6) przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2021 r.

  7) złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2021 r.

  8) rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2021 r.

  9) rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2021 r.

  10) przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2021 r.

30 września 

  7 TERMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM DNIU:

  1) przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2021 r.

  2) przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

  4) Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez

  - spółdzielnie mieszkaniowe - przedłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

  - niektóre jednostki (niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości - przedłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.

  5) przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

  6) złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

  7) przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

 

Copyright © 2024 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl